Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Ratio's Instrumentenbord Voor de Onderneming 2010

In het totaal werden 21 ratio's berekend ( bij de Balanscentrale) voor de jaarrekeningen, opgesteld volgens het volledig model, en 19 voor de jaarrekeningen, opgesteld volgens het verkort model.

 

 

De gepubliceerde ratio's zijn ingedeeld in vier groepen, naargelang ze betrekking hebben op:


- de exploitatievoorwaarden
Deze ratio's zijn indicatoren voor de industriële en commerciële doeltreffendheid van een vennootschap,zonder rekening te houden met haar financiële en uitzonderlijke resultaten. Ze zijn gebaseerd op de verkoopmarge van de onderneming en haar toegevoegde waarde.

- de rendabiliteit
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bruto- en nettorendabiliteit van het eigen vermogen enerzijds en deze van het totaal geïnvesteerd vermogen of het totaal der activa anderzijds. Bij de bepaling van de rendabiliteit van het totaal der activa wordt het resultaat van de onderneming vóór aftrek van de financiële kosten en vóór belastingen vergeleken met het balanstotaal.

- de financiële structuur
Deze ratio's laten toe de liquiditeit en de solvabiliteit van de onderneming na te gaan.
De liquiditeit geeft aan in welke mate de onderneming haar schulden op korte termijn kan voldoen.
Deze analyse wordt aangevuld met de berekening van de rotatie van de voorraden en van het aantal dagen krediet dat aan de klanten toegekend en van de leveranciers bekomen wordt.
De solvabiliteit wordt bepaald door het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen.

- de investeringen
De aanschaffingen van materiële vaste activa worden vergeleken met de toegevoegde waarde enerzijds en de materiële vaste activa anderzijds.

 

21 ratio's :

 1. Brutoverkoopmarge
 2. Nettoverkoopmarge
 3. Toegevoegde waarde/Bedrijfsopbrengsten
 4. Toegevoegde waarde per personeelslid (in EUR)
 5. Toegevoegde waarde/Bruto materiële vaste activa
 6. Personeelskosten/Toegevoegde waarde
 7. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten/Toegevoegde waarde
 8. a. Kosten van de schulden/Toegevoegde waarde
  b. Financiële kosten/Toegevoegde waarde
 9. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, na belasting
 10. Cashflow/Eigen vermogen
 11. Brutorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en
  a. kosten van de schulden
  b. financiële kosten
 12. Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en
  a. kosten van de schulden
  b. financiële kosten
 13. Liquiditeit in ruime zin
 14. Liquiditeit in enge zin
 15. Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
 16. Rotatie van de voorraad goederen in bewerking engereed product
 17. Aantal dagen klantenkrediet
 18. Aantal dagen leverancierskrediet
 19. Eigen vermogen/Totaal vermogen
 20. Aanschaffingen van materiële vaste activa/Toegevoegde waarde
 21. Aanschaffingen van materiële vaste activa/Materiëlevaste activa per einde van het vorig boekjaar

Aantal pagina's :

Uitgavedatum :

Aangeraden door andere klanten...

Handleiding vennootschapsbelasting

Het is de referentie voor wie de logica machtig wilt zijn, om de belasbare basis voor de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen.

Lees meer

Belgische en Europese BTW-wetgeving

CoŲrdinatie januari 2020

Lees meer

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2020 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer