Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

BREXIT : Wat verandert er voor de verzoeken om teruggaaf van Britse btw in hoofde van Belgische ondernemingen

Op vandaag moet een Belgische onderneming zijn verzoek om teruggaaf van Britse btw elektronisch indienen via het Belgische webportaal INTERVAT, toepassing VAT-Refund.  Na een summiere controle ervan voor wat betreft de verplicht te vermelden gegevens, wordt dit verzoek dan digitaal doorgezonden aan de bevoegde belastingadministratie/dienst in het Verenigd Koninkrijk, die de aanvrager tenslotte langs elektronische weg in kennis stelt van haar beslissing ter zake.
 
Echter, deze procedure vervalt op 30.03.2019 (om 00.00, 01 CET), gezien alle (klassieke en) digitale connecties met het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft VAT-Refund en andere EU-toepassingen op die datum worden verbroken. Bijgevolg zal vanaf die datum elk eventueel verzoek om teruggaaf van Britse btw, die verschuldigd en voldaan wordt over alle handelingen tijdens de periode van 01.01.2019 t.e.m. 29.03.2019, moeten worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten die ter zake (zullen) worden voorzien door de Britse belastingadministratie.
 
Vandaar dat de Belgische belastingadministratie alle Belgische belastingplichtigen die een teruggaaf van Britse btw wensen te bekomen ten zeerste aanbeveelt om zo spoedig mogelijk en bij voorkeur al in januari 2019 hun eventuele verzoeken om teruggaaf van Britse btw over 2018 of over het 4de kwartaal 2018 in te dienen via het webportaal INTERVAT, toepassing VAT-Refund.
Elk verzoek om teruggaaf van Britse btw die verschuldigd en voldaan wordt over de handelingen verricht vanaf 30.03.2019, valt buiten het toepassingsgebied van de 13de btw-richtlijn. De voor het bekomen van die teruggaaf na te leven modaliteiten en formaliteiten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Britse belastingadministratie.
 

Bron : FOD FINANCIEN

 

Home

Alle nieuws raadplegen