Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

FICHE 281.29 - INKOMSTEN UIT DE DEELECONOMIE

Nieuwe Fiches 281.29 bestaan ook gratis in onze module Fiches 281.xx.

De programmawet van 01.07.2016 (BS 04.07.2016) voerde een gunstig belastingregime in waarbij winst of baten uit ‘diensten’ geleverd in het kader
van een overeenkomst tussen particulieren (buiten elk professioneel kader) via een door de overheid erkend of georganiseerd elektronisch platform (hierna platform), onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als diverse inkomsten, belastbaar aan een tarief van 20% na aftrek van een vast kostenforfait van 50%.

Het nieuwe stelsel is enkel van toepassing op de inkomsten uit de geleverde diensten en bijgevolg niet op de inkomsten uit de verhuur of onderverhuur
van onroerende of roerende goederen. Wanneer de dienstverlener een globaal inkomen krijgt voor zowel de geleverde dienst als voor de verhuur of onderverhuur en de overeenkomst geen afzonderlijke prijs bevat voor de geleverde dienst, dan wordt 20% van het globaal inkomen geacht hierop betrekking te hebben.

Dit inkomen wordt, behoudens tegenbewijs, aangemerkt als beroepsinkomen wanneer het brutobedrag 5.100 euro overschrijdt (geïndexeerd bedrag
voor 2017).

Het platform moet op de door hem betaalde vergoedingen bedrijfsvoorheffing inhouden en storten aan de FOD Financiën. De bedrijfsvoorheffing bedraa
gt 10% van het bruto bedrag. Dat bruto bedrag bestaat uit het door het platform of via zijn tussenkomst aan de dienstverlener werkelijk betaalde bedrag, vermeerderd met alle door het platform of via zijn tussenkomst ingehouden sommen.


Het gaat meer bepaald om:

• de kosten (commissies) aangerekend aan de dienstverlener door het platform of financieel tussenpersoon
• eventuele taksen (verblijfstaks of andere) ingehouden door het platform
• de bedrijfsvoorheffing

 

Home

Alle nieuws raadplegen