Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

VAT Refund : Termijn voor de kosten 2009 verlengd

Commissie vrijwaart recht van belastingbetaler op btw-teruggaaf

De Commissie heeft een voorstel goedgekeurd om de periode voor indiening van verzoeken om btw-teruggaaf die betrekking hebben op 2009, te verlengen. Omdat de lidstaten vertraging hebben opgelopen met de tenuitvoerlegging van de nieuwe btw-teruggaafprocedure die op 1 januari 2010 in werking is getreden, wil de Commissie de belastingbetaler meer tijd geven om zijn teruggaafverzoek in te dienen. Tegelijkertijd wordt door de Commissie voorgesteld bepaalde elementen van de nationale portaalsites voor btw-teruggaaf te harmoniseren en deze zo interoperabeler en toegankelijker voor de belastingbetaler te maken.

De richtlijn btw-teruggaaf, die op 1 januari 2010 in werking is getreden, voorziet in teruggaaf van de btw over bedrijfsuitgaven die in rekening is gebracht aan een niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige. Krachtens de richtlijn moet een elektronisch systeem worden ingevoerd waarin de belastingplichtige zijn teruggaafverzoek indient via een portaalsite die is ontwikkeld door de lidstaat waar hij is gevestigd. De lidstaten moesten deze portaalsites met ingang van 1 januari 2010 ter beschikking stellen.

Sommige lidstaten hebben echter vertraging met de inbedrijfstelling van hun portaalsites opgelopen; andere kregen bij de inbedrijfstelling en het beheer ervan af te rekenen met technische problemen. Een en ander heeft ertoe geleid dat belastingplichtigen hun teruggaafverzoeken niet konden indienen.

Om rekening te houden met deze vertragingen en om het recht van de belastingbetaler op teruggaaf van btw te vrijwaren, moet de periode voor indiening van teruggaafverzoeken met betrekking tot in 2009 gedane uitgaven worden verlengd van september 2010 tot maart 2011.

Bovendien houden de lidstaten er uiteenlopende standpunten over de technische werking van de richtlijn op na, en moet daarom een efficiënt mechanisme voor de harmonisatie van bepaalde technische voorschriften worden opgezet. De Commissie stelt in dit verband voor dat zij wordt gemachtigd om – mits zij daartoe toestemming krijgt van het Permanent Comité inzake administratieve samenwerking – de technische voorschriften vast te stellen die noodzakelijk zijn voor een optimale interoperabiliteit van een dergelijk pan-Europees systeem.

Achtergrond

Bij de richtlijn btw-teruggaaf is de "papieren procedure" die sinds 1979 van rechtswege van toepassing was op btw-teruggaafverzoeken, vervangen. In het kader van die "papieren procedure" moest een belastingbetaler die teruggaaf van door hem betaalde btw wilde, zijn originele facturen opsturen naar alle lidstaten waar hij btw had betaald. Doel van de nieuwe richtlijn was dit proces te vereenvoudigen en de administratieve rompslomp te verminderen door invoering van een elektronisch systeem waarin de belastingbetaler één enkel btw-teruggaafverzoek invoert in de lidstaat waar hij is gevestigd.

Een aantal nationale portaalsites is zeer laat geopend (de meest recente medio mei) en tal van bedrijven hebben zich bezwaard over technische verschillen tussen de lidstaten wat de praktische werking van de sites betreft. De Commissie heeft reeds een aantal initiatieven genomen om met de lidstaten tot een akkoord te komen over verbeteringen op dit vlak, maar dient daarbij rekening te houden met de richtlijn, die de bevoegdheid voor het ontwerp van de nationale portaalsites volledig bij de lidstaat legt. De Commissie heeft er bij de lidstaten met klem op aangedrongen hun websystemen zo snel mogelijk optimaal operabel te maken om de negatieve gevolgen voor de bedrijven tot een minimum te beperken.

 

Bron :
BIBF
ec.europa.eu

Home

Alle nieuws raadplegen