Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Belgische Boekhoudrecht

Alle teksten in verband met het boekhoudrecht, gecoördineerd per 28 februari 2018.

Alle teksten in verband met het boekhoudrecht, volledig gecoördineerd per 28 februari 2018 : wij bieden u deze update aan voor onmiddellijke toepassing en feilloze toepassing in uw beroep.

Het «Belgische boekhoudrecht» is een verzameling van de belangrijkste wetteksten en reglementeringen van het boekhoudrecht dat van toepassing is op ondernemingen, zelfstandigen en vennootschappen.
Het is een onmisbaar werk in de dagelijkse praktijk van de boekhouder-fiscalist. De update tot 28 februari 2018 werd gecoördineerd door -Stéphane -Mercier, zowel voor de wetten en de programmawetten als voor de Koninklijke Besluiten.

Zijn op die manier geïnventariseerd: enkele bepalingen van het Wetboek van economisch recht betreffende de ondernemingen, de wet van 7 mei 1999 (Wetboek van Vennootschappen), de wet van 27 juni 1921 betreffende de (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en hun Koninklijke Besluiten tot uitvoering.

De bepalingen van de wet en K.B. van 18 december 2015 werden in onze verzameling inbegrepen.
 

Inhoud

17 juli 1975 Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen

    Hoofdstuk  I    boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen


12 september 1983 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975
op de boekhouding van de ondernemingen
                   
   
    Hoofdstuk I         Vereenvoudigde boekhouding   
    Hoofdstuk II        Houden en bewaren van de boeken   
    Hoofdstuk III        Openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde grote ondernemingen   
    Hoofdstuk IV        Berekening van de criteria bedoeld in artikel 12, § 2 van de wet van 17 juli 1975.   
    Hoofdstuk V        Diverse bepalingen en opheffingsbepalingen.   


7 mei 1999  Wet houdende het wetboek van vennootschappen 


BOEK I     Inleidende bepalingen                   

    TITEL II     Definities                   
        Hoofdstuk I    Genoteerde vennootschappen   
        Hoofdstuk II    Controle, moeder- en dochtervennootschappen       
        Hoofdstuk III    Grootte van vennootschappen en groepen                       

    TITEL III     Disposition pénale générale       


BOEK IV     Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek   

    TITEL VI     De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening   
        Hoofdstuk I    Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen   
        Hoofdstuk II    Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen
        Hoofdstuk III    Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen
        Hoofdstuk IV    Strafbepalingen
        Hoofdstuk V    Administratieve geldboetes.


    TITEL VII    De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening
        Hoofdstuk I    Algemene bepalingen inzake controle
        Hoofdstuk II    Controle op de jaarrekening
        Hoofdstuk III    Controle op de geconsolideerde jaarrekening
        Hoofdstuk IV    Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht   
        Hoofdstuk V    Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten   
        Hoofdstuk VI    Deskundigen
        Hoofdstuk VII    Strafbepalingen

Wet van 27 juni 1921, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

    TITEL I     VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK (gedeeltelijk)   


30 januari 2001 Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen

BOEK I    Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking

BOEK II     Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking

    TITEL I    Jaarrekening
        Hoofdstuk I        Algemene principes
        Hoofdstuk II        Waarderingsregels
        Hoofdstuk III    Structuur van de jaarrekening
        Hoofdstuk IV    Diverse bepalingen en overgangsbepalingen

    TITEL II    Geconsolideerde jaarrekening   
        Hoofdstuk I          Consolidatiekring
        Hoofdstuk II          Algemene beginselen
        Hoofdstuk III      Waarderingsregels
        Hoofdstuk IV      Consolidatiemethoden
        Hoofdstuk V        De vermogensmutatie
        Hoofdstuk VI    Structuur van de geconsolideerde jaarrekening
        Hoofdstuk VII        Overgangsbepalingen

    TITEL III    Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
        Hoofdstuk I    Voorstelling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening waarvan de neerlegging bij het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven.
        Hoofdstuk II    Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.   

BOEK III    Onafhankelijkheid van de commissaris en voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor.   

    TITEL I     Onafhankelijkheid van de commissaris.

    TITEL II    Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor   

BOEK IV    Consignatieprocedure en bestemming van de activa in geval van gerechtelijke ontbinding   

BOEK V    De naamloze vennootschap en de commanditaire venootschap op aandelen

    TITEL I    Inschrijving op, schrapping en weglating uit de lijst van vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben    

    TITEL II    Openbaar karakter van de verrichtingen bedoeld in de artikelen 438, 513, § 1, derde lid, en 549 van het Wetboek van vennootschappen

    TITEL III    Verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF   

    TITEL IV    Uitkoopbod               

BOEK Vbis    Essentiële criteria van het financiële plan bedoeld in artikel 215, tweede lid,
    van het Wetboek van Vennootschappen

BOEK VI    Diverse bepalingen
    TITEL I    Opheffingsbepalingen
    TITEL II    Wijzigingsbepalingen
    TITEL III    Inwerkingtreding   


12 september 1983 Koninklijk besluit tot bepaling van de minimumindeling     
van een algemeen rekeningstelselBIJLAGE K.B. van 12 september 1983   
        Hoofdstuk I        Rekeningenstelsel
        Hoofdstuk II        Bepaling van de inhoud van sommige rekeningen

Auteur

Stéphane Mercier

Stéphane Mercier doceert al meer dan 10 jaar aan de EPHEC. Handelsingenieur Solvay, ULB Master in Fiscaal Beheer, ULB Docent aan het EPHEC, aan de "Ecole nationale de Fiscalité et des Finances"

Aantal pagina's : 234

Uitgavedatum : 25/05/2018

Aangeraden door andere klanten...

MinimumIndeling van het Algemeen rekeningenstelsel

MAR versie 2019 nu beschikbaar !

Lees meer

BTW en Advocaten

Lees meer

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Lees meer