Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News [NL]

 • 25/05

  Teruggaaf van btw door niet in België gevestigde belastingplichtigen

  Aanvragen om teruggaaf van btw verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen. Toegestane termijn van indiening. Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing was tot eind 2009 konden de aanvragen om teruggaaf van Belgische voorbelasting verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen rechtsgeldig worden ingediend tot uiterlijk 31 december van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak tot teruggaaf zich heeft voorgedaan.

 • 06/04

  Jaarlijkse btw-listing 2009 : verlenging van de termijn voor indiening

  De Vice-eersteminister en Minister van Financiën Didier REYNDERS deelt mee dat de indieningstermijn van de jaarlijkse btw-listing 2009 wordt verlengd tot 15 april 2010 ongeacht de wijze van indiening (elektronisch of op papier).

 • 02/03

  Fiches 281 : Algemeen uitstel

  Algemeen uitstel tot 15 maart 2010 voor de fiches 281.10 tot 281.30

 • 22/12

  VAT Refund 2010

  Wijziging, met ingang van 1 januari 2010, van de regels waaronder belastingplichtigen teruggaaf kunnen vragen van buitenlandse btw. De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de door de Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 bepaalde regels met betrekking tot de teruggaaf van btw aan belastingplichtigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf, op 1 januari 2010 van kracht worden in de Europese Unie.

 • 16/12

  BTW : decembervoorschot.

  De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, herinnert de btw-belastingplichtigen die maandaangiften indienen eraan dat zij tegen uiterlijk 24 december 2009 een voorschot moeten betalen op de btw die verschuldigd is over hun handelingen van de maand december 2009.

 • 16/12

  TVA : acompte du mois de décembre

  Monsieur Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, rappelle aux assujettis à la TVA qui déposent des déclarations mensuelles, qu’ils doivent verser un acompte sur la TVA due sur leurs opérations du mois de décembre 2009 pour le 24 décembre 2009 au plus tard.

 • 08/12

  Mc Afee, Trojan Horse & Corporate Desk

  Een verbetering in Corporate Desk (Listings module) crëeert een vals positief voor de systemen onder Mc Afee anti-virus. AUB DIE BESTANDEN NIET AFSCHAFFEN : ZIJ BEVATTEN GEEN TROJAN HORSE ! Als u die bestanden zoals gevraagd door Mc Afee toch vernietigd, Corporate Desk zal niet meer correct werken. Een update zal binnenkort die probleem oplossen.

 • 30/11

 • 27/11

  25/11/09 - Aangiften in de BedrijfsVoorheffing en Fiches 274.

  Het jaar 2008 zal worden afgesloten op 5/12/2009.

 • 27/11

  27/11/09 - Schuldvorderingen en Continuïteit van de ondernemingen

  Gerechtelijke reorganisaties : Hoe uw schuldvorderingen nog incasseren wanneer uw schuldenaar het voordeel inroept van de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen? De wet van 31 januari 2009, die de wet op het gerechtelijk concordaat vervangt, werd van kracht op 1 april 2009. Doel van de wet is de continuïteit te verzekeren, onder toezicht van de rechter, van de ondernemingen die in moeilijkheden verkeren of van hun activiteiten, geheel of gedeeltelijk.